| Aanmelden
EN FR NL

Disclaimer

Algemeen

Vooraf dient gesteld, dat met Velleman-groep bedoeld wordt Velleman nv, met haar branches en dochterondernemingen.

Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de Velbus-website, die toebehoort aan Velleman-groep, met maatschappelijke zetel aan de Legen Heirweg 33 te 9890 Gavere. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Velleman-groep kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Velleman-groep. Het bestellen van diensten/producten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de Velbus-website, van de merknamen, de logo's en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Velleman-groep verkrijgen.

Hyperlink naar de Velbus-website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de hoofdpagina van de Velbus-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Velbus-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Velleman-groep.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de Velbus-website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze louter ter informatieve titel van de bezoeker aangebracht. Velleman-groep controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Velleman-groep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten/producten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert geenszins een samenwerkingsverband tussen Velleman-groep en de derde.

Aansprakelijkheid van Velleman-groep

Velleman-groep neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Velleman-groep daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Velleman-groep gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de diensten/producten die op of via de Velbus-website aangeboden wordt.

Velleman-groep zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Velleman-groep oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Velleman-groep wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Velleman-groep zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De Velbus-website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Velleman-groep zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Velleman-groep zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdiensten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Velleman-groep verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden.

Velleman-groep past de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe voor wat de behandeling van de persoonsgegevens betreft. De bezoeker kan op elk ogenblik vragen om de gegevens in te zien, te corrigeren of te schrappen door een e-mail te sturen naar cs@velleman.be.

Toepasselijk recht - Geschillen

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site www.velbus.eu of de andere afgeleide sites van de Velleman-groep voortvloeit, valt onder de Belgische wetgeving. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan cs@velleman.be. Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent en het Vredegerecht van het Kanton te Merelbeke bevoegd.